Výběr destinace podrobně

Odchylky všeobecných podmínek sjednané pro CK INEX - včetně připojištění COVID-19

Všem pojištěným, kteří si sjednali cestovní pojištění obsahující pojištění léčebných výloh v zahraničí, poskytne pojišťovna, nad rámec ujednání pojistných podmínek, pojistné plnění do max. výše 3 mil. Kč za pojistné události z pojištění léčebných výloh v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Pouze v případě sjednání připojištění COVID-19 se pojištění STORNO vztahuje také na případ, že byl pojištěný v zahraničí nebo při zpáteční cestě ze zahraničí prokazatelně nucen vynaložit nezbytné a přiměřené náklady na stravu, ubytování nebo náhradní dopravu do ČR z důvodu, že byla pojištěnému nařízená karanténa související s onemocněním COVID-19. Z pojištění STORNO v rozsahu rozšířeném podle předchozí věty poskytne pojišťovna Kooperativa a.s. v případě pojistné události pojistné plnění do výše 80 % vícenákladů doložených doklady o jejich uhrazení, maximálně však do celkové výše 30 000 Kč. Pojišťovna není povinna uhradit náklady na náhradní dopravu do ČR ve výši přesahující výši nákladů odpovídající původně zvolenému způsobu dopravy.

Pojistnou událostí je zrušení cestovní služby (kterou si pojištěný objednal a zcela nebo zčásti zaplatil), s níž je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění, a to z následujících důvodů:

 1. akutního onemocnění nebo úrazu, které utrpěl pojištěný, osoba jemu blízká nebo spolucestující a které podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyžadují hospitalizaci nebo upoutání na lůžko,
 2. zdravotních komplikací vyžadujících hospitalizaci v důsledku těhotenství do 10 týdnů před očekávaným porodem, které nastaly pojištěnému, osobě jemu blízké nebo spolucestujícímu,
 3. úmrtí pojištěného nebo spolucestujícího,
 4. úmrtí osoby blízké pojištěnému, která se neměla účastnit téže cesty, jestliže k tomuto úmrtí došlo méně než 30 dnů před odjezdem,
 5. znásilnění pojištěného, osoby jemu blízké nebo spolucestujícího oznámené orgánu činnému v trestním řízení,
 6. rozsáhlé škody na majetku pojištěného, k nimž došlo méně než 30 dní před odjezdem na zahraniční cestu, následkem živelní události (např. požáru, výbuchu, povodně) či trestného činu třetí osoby, pokud lze doložit, že přítomnost pojištěného je nezbytná ke stanovení výše škody nebo ke snížení rozsahu škody,
 7. živelní pohromy nastalé v cílové oblasti zahraniční cesty až po sjednání pojištění, jejichž vznik je potvrzen místními nebo mezinárodními orgány či úřady,
 8. předvolání pojištěného k soudu, prokáže-li pojištěný, že předvolání obdržel až po sjednání pojištění,
 9. nezaviněnou ztrátu zaměstnání v důsledku organizačních změn či zrušení zaměstnavatele, k níž dojde po zakoupení zájezdu, jež nastala pojištěnému, spolucestujícímu,
 10. rozvodové řízení, které bylo zahájeno po uzavření pojistné smlouvy a jehož účastníky jsou osoby, které se měly účastnit téže cesty.
 11. konání opravné zkoušky, pokud k neúspěšnému vykonání zkoušky došlo po uzavření pojistné smlouvy a pokud termín opravné zkoušky je pevně stanoven.